Forretningsbetingelser

Overordnet
Forretningsbetingelserne samt de advokatetiske regler og retsplejelovens regler gælder for alle opgaver Advokatfirmaet Michael Friis Pedersen påtager sig, med mindre andet er aftalt skriftligt.

Hvidvaskloven
Som advokatvirksomhed er vi undergivet reglerne for hvidvaskloven, hvilket blandt andet betyder, at vi skal indhente identitetsoplysninger fra klienterne og opbevare disse.

Aftalebrev
Når vi påtager os en ny opgave, udarbejder vi som udgangspunkt et aftalebrev til kunden. I brevet oplyser vi hvilket arbejde der er aftalt vi skal udføre, honorarsatserne for den pågældende opgave og så vidt det er muligt et samlet skøn for honoraret af hele opgaven.

Klientmidler
Advokatfirmaet Michael Friis Pedersen har samleklientbankkonti i Jyske Bank, og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i dette institut.

En lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der gælder samme regler for de penge, du eller din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge som indskyderne har stående i banken, ud over 100.000 €. Hvis du eller din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Udlæg
Normalt bedes om forudbetaling for de udlæg, der skal afholdes som led i sagsbehandlingen til eksempelvis retsafgifter, tinglysningsafgifter mv. Forudbetalingen er klientmidler og behandles i overensstemmelse hermed.

Honorar og timesatser
Honoraret afregnes som udgangspunkt efter den tid, der er nødvendig, rimelig og forsvarlig at bruge på en sag. I de sagstyper, hvor vi på forhånd kan overskue det typiske sagsforløb, tilbyder vi faste priser, som typisk udgør nedenstående priser.

I de sager, hvor man ikke kan forudsige et sædvanligt fast og overskueligt sagsforløb, giver vi ved vores første møde en overslagspris over den tid (og dermed pris) vi forventer at bruge på opgaven. I disse sager vil vores honorar kun kunne forhøjes efter nærmere efterfølgende orientering og aftale – og kun hvis vi ikke med rimelighed burde have forudset det forøgede tidsforbrug fra sagens start. Timesatsen udgør for 2017 kr. 2.100 – kr. 3.100 pr. time afhængig af de konkrete omstændigheder.

Arbejdsområder, hvor der sædvanligvis kan gives en fast pris:

Privatret
Testamente, fra kr. 5.000
Ægtepagt, kr. 5.000
Samejeoverenskomst mellem ugifte samlevende, kr. 5.000
Rådgivning og berigtigelse af kolonihaver, andelsboliger og fast ejendom til beboelse, kr. 11.000
Rådgivning og berigtigelse af liebhaverboliger (dvs. en pris på over kr. 7.500.000), kr. 15.000 til kr. 20.000
Oprettelse af gældsbrev, fx. familielån, kr. 3.000

Satserne er incl. moms.

Erhvervsret
Stiftelse af selskab incl. registrering af moms, A-skat og Det Offentlige Ejerregister, kr. 5.000
Ejeraftale, kr. 5.000 – kr. 15.000
Skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse, kr. 5.000
Skattepligtig og skattefri aktieombytning, kr. 5.000
Fusioner, kr. 12.000 – kr. 18.000
Spaltninger, kr. 12.000 – kr. 18.000
Inkassosager anvendes statens satser

Satserne tillægges moms.

Ansvar og forsikringsdækning
Advokatfirmaet Michael Friis Pedersen har en lovpligtig ansvarsforsikring i HDI-Gerling Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker virksomheden som advokat, uanset hvor den udøves.

Forsikringens maksimum er kr. 5.000.000. Der er dog mulighed for konkret at forhøje dækningen, hvis du som klient ønsker, at Advokatfirmaet Michael Friis Pedersen skal påtage sig et større ansvar.

Advokatfirmaet Michael Friis Pedersen er ikke ansvarlig for indirekte tab som eksempelvis driftstab, mistet fortjeneste og goodwill. Hos Advokatfirmaet Michael Friis Pedersen stilles alle garantier over for vores klienter i henhold til de krav, der følger af Advokatsamfundets vedtægter.

Medlem af Advokatsamfundet mm.
Advokatfirmaet Michael Friis Pedersen er medlem af Advokatsamfundet, og advokater er beskikkede af det danske Justitsministerium. Læs mere på Advokatsamfundets hjemmeside,
www.advokatsamfundet.dk.

Advokatfirmaet Michael Friis Pedersen er ligeledes medlem af Danske advokater.

Kontorfælleseskab
Advokatfirmaet Michael Friis Pedersen er i kontorfællseskab med Advokaterne Mølck & Larsen I/S, cvr.nr. 78716215.